• హనీ బటర్ ఫ్లేవర్డ్ ఇండియామ్ పాప్‌కార్న్ 60గ్రా

  హనీ బటర్ ఫ్లేవర్డ్ ఇండియామ్ పాప్‌కార్న్ 60గ్రా

  స్పెక్స్: 60 గ్రా (కప్స్)
  ప్యాకింగ్: సులభమైన ప్యాక్ కప్పులు
  రుచి: తేనె వెన్న

  మా స్వంత పాప్‌కార్న్ బ్రాండ్: INDIAM
  మా INDIAM పాప్‌కార్న్ టాప్ బ్రాండ్ మరియు చైనీస్ మార్కెట్‌లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది
  అన్ని INDIAM పాప్‌కార్న్‌లు గ్లూటెన్-ఫ్రీ, GMO-రహిత మరియు జీరో-ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

  మా GMO యేతర కెర్నలు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి

  మేము మా జపాన్ కస్టమర్‌లచే అధిక గుర్తింపు పొందాము మరియు మేము ఇప్పటికే స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక సహకారాన్ని నిర్మించాము .వారు మా INDIAM పాప్‌కార్న్‌తో చాలా సంతృప్తి చెందారు .

 • కారామెల్ ఫ్లేవర్డ్ ఇండియామ్ పాప్‌కార్న్ 60గ్రా

  కారామెల్ ఫ్లేవర్డ్ ఇండియామ్ పాప్‌కార్న్ 60గ్రా

  స్పెక్స్: 60 గ్రా (కప్స్)
  ప్యాకింగ్: సులభమైన ప్యాక్ కప్పులు
  రుచి: కారామెల్

  మా స్వంత పాప్‌కార్న్ బ్రాండ్: INDIAM
  మా INDIAM పాప్‌కార్న్ టాప్ బ్రాండ్ మరియు చైనీస్ మార్కెట్‌లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది
  అన్ని INDIAM పాప్‌కార్న్‌లు గ్లూటెన్-ఫ్రీ, GMO-రహిత మరియు జీరో-ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

  మా GMO యేతర కెర్నలు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి

  మేము మా జపాన్ కస్టమర్‌లచే అధిక గుర్తింపు పొందాము మరియు మేము ఇప్పటికే స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక సహకారాన్ని నిర్మించాము .వారు మా INDIAM పాప్‌కార్న్‌తో చాలా సంతృప్తి చెందారు .

 • క్రీమ్ ఫ్లేవర్డ్ ఇండియామ్ పాప్‌కార్న్ 60గ్రా

  క్రీమ్ ఫ్లేవర్డ్ ఇండియామ్ పాప్‌కార్న్ 60గ్రా

  స్పెక్స్: 60 గ్రా (కప్స్)
  ప్యాకింగ్: సులభమైన ప్యాక్ కప్పులు
  రుచి: క్రీమ్

  మా స్వంత పాప్‌కార్న్ బ్రాండ్: INDIAM
  మా INDIAM పాప్‌కార్న్ టాప్ బ్రాండ్ మరియు చైనీస్ మార్కెట్‌లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది
  అన్ని INDIAM పాప్‌కార్న్‌లు గ్లూటెన్-ఫ్రీ, GMO-రహిత మరియు జీరో-ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

  మా GMO యేతర కెర్నలు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి

  మేము మా జపాన్ కస్టమర్‌లచే అధిక గుర్తింపు పొందాము మరియు మేము ఇప్పటికే స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక సహకారాన్ని నిర్మించాము .వారు మా INDIAM పాప్‌కార్న్‌తో చాలా సంతృప్తి చెందారు .

 • స్నాక్ ఫుడ్‌లో ఇండియా పాప్‌కార్న్ చైనా టాప్ బ్రాండ్

  స్నాక్ ఫుడ్‌లో ఇండియా పాప్‌కార్న్ చైనా టాప్ బ్రాండ్

  స్పెక్స్: 118 గ్రా (కప్స్), 30 కప్పులు / కార్టన్
  ప్యాకింగ్: సులభమైన ప్యాక్ కప్పులు
  రుచి: కారామెల్

  మా స్వంత పాప్‌కార్న్ బ్రాండ్: INDIAM
  మా INDIAM పాప్‌కార్న్ టాప్ బ్రాండ్ మరియు చైనీస్ మార్కెట్‌లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది
  అన్ని INDIAM పాప్‌కార్న్‌లు గ్లూటెన్-ఫ్రీ, GMO-రహిత మరియు జీరో-ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

  మా GMO యేతర కెర్నలు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి

  మేము మా జపాన్ కస్టమర్‌లచే అధిక గుర్తింపు పొందాము మరియు మేము ఇప్పటికే స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక సహకారాన్ని నిర్మించాము .వారు మా INDIAM పాప్‌కార్న్‌తో చాలా సంతృప్తి చెందారు .

 • GMO ఉచిత చైనీస్ బ్రాండ్ పాప్‌కార్న్ INDIAM

  GMO ఉచిత చైనీస్ బ్రాండ్ పాప్‌కార్న్ INDIAM

  స్పెక్స్: 118 గ్రా (కప్స్), 30 కప్పులు / కార్టన్
  ప్యాకింగ్: సులభమైన ప్యాక్ కప్పులు
  రుచి: కారామెల్

  మా స్వంత పాప్‌కార్న్ బ్రాండ్: INDIAM
  మా INDIAM పాప్‌కార్న్ టాప్ బ్రాండ్ మరియు చైనీస్ మార్కెట్‌లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది
  అన్ని INDIAM పాప్‌కార్న్‌లు గ్లూటెన్-ఫ్రీ, GMO-రహిత మరియు జీరో-ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

  మా GMO యేతర కెర్నలు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి

  మేము మా జపాన్ కస్టమర్‌లచే అధిక గుర్తింపు పొందాము మరియు మేము ఇప్పటికే స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక సహకారాన్ని నిర్మించాము .వారు మా INDIAM పాప్‌కార్న్‌తో చాలా సంతృప్తి చెందారు .

 • క్రీమ్ ఫ్లేవర్ పాప్‌కార్న్ ఇండియా బ్రాండ్

  క్రీమ్ ఫ్లేవర్ పాప్‌కార్న్ ఇండియా బ్రాండ్

  స్పెక్స్: 118 గ్రా (కప్స్), 30 కప్పులు / కార్టన్
  ప్యాకింగ్: సులభమైన ప్యాక్ కప్పులు
  రుచి: క్రీమ్

  మా స్వంత పాప్‌కార్న్ బ్రాండ్: INDIAM
  మా INDIAM పాప్‌కార్న్ టాప్ బ్రాండ్ మరియు చైనీస్ మార్కెట్‌లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది
  అన్ని INDIAM పాప్‌కార్న్‌లు గ్లూటెన్-ఫ్రీ, GMO-రహిత మరియు జీరో-ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

  మా GMO యేతర కెర్నలు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి

  మేము మా జపాన్ కస్టమర్‌లచే అధిక గుర్తింపు పొందాము మరియు మేము ఇప్పటికే స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక సహకారాన్ని నిర్మించాము .వారు మా INDIAM పాప్‌కార్న్‌తో చాలా సంతృప్తి చెందారు .

 • ఎలుగుబంటి నువ్వుల పాప్‌కార్న్‌ని బ్యాగుల్లో పెట్టుకోండి

  ఎలుగుబంటి నువ్వుల పాప్‌కార్న్‌ని బ్యాగుల్లో పెట్టుకోండి

  స్పెక్స్: పెద్ద బ్యాగ్‌కు 100 గ్రాములు
  (చిన్న సంచిలో 12గ్రాముల లోపల, మొత్తం 8 సంచులు)

  ప్యాకింగ్: సంచులు
  రుచి: నువ్వులు

  మా స్వంత పాప్‌కార్న్ బ్రాండ్: INDIAM
  మా INDIAM పాప్‌కార్న్ టాప్ బ్రాండ్ మరియు చైనీస్ మార్కెట్‌లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది
  అన్ని INDIAM పాప్‌కార్న్‌లు గ్లూటెన్-ఫ్రీ, GMO-రహిత మరియు జీరో-ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

  మా GMO యేతర కెర్నలు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి తీసుకోబడ్డాయి

  మేము మా జపాన్ కస్టమర్‌లచే అధిక గుర్తింపు పొందాము మరియు మేము ఇప్పటికే స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక సహకారాన్ని నిర్మించాము .వారు మా INDIAM పాప్‌కార్న్‌తో చాలా సంతృప్తి చెందారు .